Veganství - idea

Veganství - idea

Ochrana zvířat vyplývá z umění vnímat druhé bytosti jako důležité

Asi každý z nás je rád, je-li okolím přijímán a je-li brán jako tvor hodný soucitu. Jsme-li ovšem my sami rádi, když jsme vnímáni jako důležití, je naší povinností brát druhé také jako důležité, a to nejen lidi, ale i zvířata a všechny formy života. Zkusme se zamyslet nad následujícím textem: Představme si, že jednoho dne přistanou na naší planetě cizí bytosti z vesmíru. Jsou neuvěřitelně… >>

Duchovní pohled na vegetariánství a veganství

Vážení přátelé soucitu, byl jsem požádán, abych se pokusil pro tyto stránky pojednat o vztahu etických hodnot k tomu, co požíváme, z pohledu idealismu, spirituality, duchovna, náboženství, a to pokud možno výstižně a stručně. Doufám, že se mi to alespoň trochu podaří. Pro vás… >>

Stručně: Co je veganství a motivace k němu

Motivace pro veganství bývá stejná, nebo podobná jako při přechodu z konvenční stravy k vegetariánství. U veganství však člověk často vychází z jisté zkušenosti, důslednosti a odhodlání jít ještě dál. Jako se vegetariáni zříkají  poj… >>

Hovoří-li PRO veganství tolik argumentů, proč jde stále o menšinový styl?

To je velice dobrá otázka. Pokusíme se na ni odpovědět výstižně a přehledně. Říká se, že cesta k veganství má tyto překážky:   1. Je to lidská, dlouhodobě nepřirozeně pozměněná chuť, která chce být uspokojována i za cenu využívání zvířat. 2. Je to setrvačně… >>

Rok 1928. Úvaha "Vegetarism pro a proti" od MUDr. Ctibora Bezděka

  S laskavým svolením autorova vnuka - pana Mgr. Alexe Bezděka - zde předkládáme k zamyšlení text MUDr. Ctibora Bezděka z roku 1928 Před 40–50 lety nebylo u nás téměř ani slyšeti o vegetariánech, t. j. o lidech, živících se výhradně jen rostlinou stravou, a vyskytl–li se skutečně někde,… >>

Veganství a vegetariánství: historie, definice, varianty

  HISTORIE   Vegetariánství rozhodně není pouhou "módou" poslední doby. I profesorka MUDr.Wisniewska-Roszkowska píše ve své odborné studii o vegetariánství, že: "Vegetarismus byl pravděpodobně u kolébky lidského pokolení, jako biologicky nejpřirozenější soustava vý… >>

Jak však probudit v lidech více konkrétního soucitu?

  Známý spisovatel a nadšený vegetarián George Bernard Shaw řekl: "Nejhorším hříchem vůči našim blízkým tvorům není nenávidět je, ale být k nim lhostejný. To je podstata nelidskosti."  Henri Salt jako by na tento citát přímo navazoval: "Lidskost není mrtv… >>

Proč bychom se měli zabývat "právy zvířat"? -aneb- Člověk a možnost volby.

Lidé a zvířata se od pradávna dělí o slunce a stín na této živé planetě plující vesmírem. Již tato skutečnost je sama o sobě důvodem, proč uplatňovat soucit se zvířaty.   V základních životních potřebách máme my lidé se zvířaty mnoho společného.   … >>

Můžete se rozepsat ještě více o etických důvodech pro vegetariánství a veganstvi?

Nenalezneme-li pro vegetariánství vyšší motiv než své vlastní zdraví, zůstaneme pouze na začátku cesty a riskujeme ustrnutí v zahleděnosti do sebe samých, a právě zahleděnost lidí do sebe samých je  přece tím hlavním a jediným důvodem, proč existuje týrán… >>

Lze říci víc o negativních ekologicko-sociálních dopadech při konzumaci masa?

Víme, že: Vegetariánství a veganství přispívá k ochraně vodních zdrojů planety. Podle odhadů je jen v Americe spotřebováno 50% (!) veškeré vody pro tzv. chov   hospodářských zvířat. Často se mluví o úbytku vzácné pitné vody Země, a o hrozbě, že třetí… >>

Etika vůči zvířatům - komplexnější text

  Obsah:   1. Úvod 2. Jak vnímáme zvířata? 2.1. Vztah člověka a mimolidských bytostí z historické perspektivy 2. 2. Paradox moderní doby: větší etická citlivost i masové zneužívání zvířat 2. 3. Některé důležité aspekty vztahu člověka ke zví… >>

Není nesmyslné považovat lidi a zvířata za rovnocenné tvory?

  Samozřejmě, že zvířata a lidé nejsou ve všem stejní (a žádný proud v hnutí za osvobození zvířat zřejmě ani netvrdí opak). Nebylo by ale v pořádku, kdybychom se nad nimi proto nadřazovali. Je na místě připomenout si zde slova známého anglického humanisty a reformátora Jeremy… >>

Nemyslíte že jsou na tomto světě mnohem naléhavější problémy?

Život je nedělitelný - proto nelze od sebe oddělovat lidská práva, zvířecí práva, nebo třeba praktickou ekologii.   Ve skutečnosti je snaha o zmírnění utrpení lidí motivována stejnými důvody a vnitřními pohnutkami, jako snaha zmenšovat utrpení zvířat a přírody.   … >>

Ale člověk je Bohem určen za pána tvorstva a smí proto zabíjet zvířata...

Toto je téma, skrze které by se autor těchto řádků nerad dotkl osobního či náboženského přesvědčení kteréhokoliv z čtenářů. Pojďme si tedy říci, že následující řádky spíše shrnují, či obecně reprodukují, některé používané argumenty promý… >>

Jak souvisí myšlenka "práv zvířat" s duchovní filozofií?

  ŽIVOT JE NEDĚLITELNÝ.  Tak jako jednotlivé sluneční paprsky nemohou existovat bez slunce samotného, nemohou existovat ani jednotlivé životy bez Života Celkového, protože ten je všeobsažný.   Athanasius Kircher pronesl kdysi velice důležitý citát: "Nechcete věřit, že tento můj malý globus… >>

Neoddělujme život od života

Obsahem těchto stránek je především ochrana zvířat. Mohlo by se ale možná stát, že pro starost o osudy zvířat zapomeneme na to, že často prožívají těžké osudy i lidé.   Stává se, že někteří ochránci zvířat natolik zapustí v této sféře kořeny, že už ani nevn… >>

Existují také některé racionální důvody pro práva zvířat?

Rozhodně ano. Nejprve je ale třeba si uvědomit, že člověk je obdařen schopností racionální, ale i schopností citově-empatickou, nebo chceme-li morální. Obě tyto vlastnosti je nutné zapojit do "pochopení věci".   Hovořit právě zde o něčem tak "abstraktním" a "nevědeckém"  jako je morální cit… >>

Zní to všechno hezky, ale může vůbec jednotlivec něco opravdu reálně změnit?

Máme mnoho skutečně  oprávněných důvodů k optimismu! Jak známo, i ta nejdelší cesta začíná vždy jedním jediným krokem. Tento krok už byl učiněn - obecné hnutí za etický přístup ke zvířatům již existuje a koná. Každý z nás  může doslova "právě dnes"… >>

Nevzdat to

    Situace je velice vážná. Bolesti je mnoho. Nemůžeme si dovolit nelogickou myšlenku, že za nás naši situaci, či tragickou situaci zvířat, bude řešit někdo jiný. Vše je JEDEN ŽIVOT - člověk, zvíře, rostliny, minerály, Země, Vesmír...  Každý z nás je buňkou tohoto … >>

Vyváženost soucitu a praktického činu

Vyváženost soucitu a praktického činu můžeme také nazvat jako "rozum v srdci". Proč "rozum v srdci"? Budeme-li ochranu našich zvířecích bližních vnímat pouze jako "srdeční" a citovou záležitost, může se nám stát, že rychle vzplaneme nadšením pro věc, ale pak tváří v tvář utrpen… >>

Trpělivost a neodsuzování

  Položme si otázku: "Proč mají různí lidé různou intenzitu soucitu se zvířaty? Proč je u jednoho člověka tento soucit přirozenou vlastností, kdežto u jiného téměř chybí?" Budeme-li pátrat opravdu upřímně po prvotní příčině této skutečnosti, nutně se dostaneme k filozofii či metafyzice. N… >>

Poptávka určuje nabídku

Na celém světě jsou rukou člověka stále zabíjeny miliardy a miliardy zvířat. Toto obrovské množství zabitých tvorů je způsobeno jasnými důvody - především lidskou poptávkou po mase. Vše je tedy až neuvěřitelně  jednoduché - čím menší zájem budou mít lidé o… >>

Člověk a zvíře - sourozenci na planetě Zemi

Člověk a zvíře spolu žijí na naší planetě od pradávna. Již to je samo o sobě důvodem, proč se učit zvířata vnímat jako úctyhodné bytosti a nebrat jim prostor k jejich přirozenému životu. Jak člověk, tak zvíře touží přirozeně naplňovat svůj život po všech stránkách. Jak člověk, tak zvíře nechtějí trpět zbytečnou bolestí. To je cosi, co se dotýká samotných základů našeho bytí, a tedy něco, v čem… >>

Proč mají mít zvířata svá práva

Děkujeme Dr. Janu Čejkovi za svolení ke zveřejnění tohoto článku, zveřejněného původně v Lidových novinách 12.4.2014.   Proč mají mít zvířata svá práva   … vznik nové společnosti je možné uskutečnit pouze hlubokou změnou v lidském srdci. (Erich Fromm)   V červenci roku… >>

Úcta k různosti - základ mírumilovnosti

Častým argumentem pro ospravedlnění věznění a usmrcování zvířat člověkem je, že zvířata jsou "nižší" či "jiní" tvorové. Tento argument nelze brát v potaz, neboť nejdůležitějším kritériem ve vztazích nejen člověka k člověku, ale i člověka ke zvířeti má být snaha o minimalizování bolesti a snaha o ponechání co největší svobody druhým, a samozřejmě také snaha o pomoc druhým, pokud ji potřebují.… >>

A není zákon o přežití silnějšího přirozený?

  Ve skutečnosti je největším projevem "síly" u člověka nepoužívat násilí, když to není absolutně nezbytné. Než uplatňovat kruté biologické pudy pod maskou tak zvané "civilizace", raději je lépe se ptát, co všechno můžeme učinit bezprostředně a především preventivně pro to, aby k použití krutosti nemuselo dojít. Vše je vývoj. Jakým směrem se jako lidstvo vydáme, k takovému cíli dojdeme. … >>

A co "ochrana rostlin"?

Tato argumentace se objevuje poměrně často. Někdy nás takto položená otázka může z neznalosti přimět k úvaze, že "rostliny jsou živé stejně jako zvířata a proto je jedno, zda zabijeme rostlinu či zvíře...". To je však mylná úvaha způsobená z neznalosti souvislostí.   Správněji položená ot… >>

Co zde může změnit jednotlivec?

Skeptikům chceme říci: Jednotlivec může změnit velice mnoho - když na to přijde, tak třeba i celý chod dějin :) I ta nejdelší pouť začíná jedním jediným krokem. A ostatně ze všech jednotlivých kroků se skládá putování od startu k cíli. Každá a každý z nás žije na nějakém místě a může se o myšlenku soucitu se zvířaty a veganství podělit se svým okolím. Možností je mnoho: oslovit své blízké,… >>